Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ КАРТИ-СХЕМИ ОЦЗЛ І РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДІЛЯНОК

ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ


     FSC® (Forest Stewardship Council® - Лісова опікунська рада – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів, FSC® розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Варто додати, що виразною ринковою тенденцією, незважаючи на теперішню кризу, є те, що європейські покупці деревини і вже готової продукції з неї шукають високоякісну сировину і товари легального походження. Одним і з способів відрізнити легальну продукцію від нелегальної і є сертифікація за системою FSC®. Логотип і товарні знаки FSC®на продукції ідентифікують сертифіковану продукцію етичного походження з лісу. Сертифіковане лісове господарство істотно відрізняється від несертифікованого. Ці ліси управляються відповідально, екологічно  збалансовано і соціально вигідно.

Наше підприємство сертифіковано за стандартом типу Single Forest Management and Chain of Custody, Certificate registration code NC-FM/COC-013427, FSC® License Code FSC® C108277  .

Збереження особливо цінних лісів як принцип ведення лісового господарства в ДП «Вигодське лісове господарство» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC®). 

    Збереження особливо цінних лісів — дев’ятий принцип ведення лісового господарства в Україні за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC®). Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів планується з особливою обережністю, прискіпливо, враховуючи всі можливі наслідки.

СПИСОК ВИДІВ РОСЛИН ТА ТВАРИН ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

1.1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)
    Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження (ОЦЗЛ).
    Концепцію «особливо цінних для збереження лісів» (ОЦЗЛ) розроблено Лісовою Опікунською Радою (ЛОР – FSC®, Forest Stewardship Council®) для використання в сертифікації ведення лісового господарства і вперше опубліковано у 1999 році.
    Особливо цінні для збереження ліси — ліси, що мають одну чи більше таких ознак:
- лісові території, які містять важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях: осередки біорізноманіття та/або великі лісові ландшафти, розташовані в межах одиниці господарювання або містять кілька таких одиниць, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності;
- лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем;
- лісові території, які забезпечують основні природно-захисні функції;
- лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб та/або для традиційної культурної ідентичності місцевих громад.
    Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої цінності для збереження (ОЦЗЛ): це така цінність, що є особливо важливою і потребує охорони та сталого використання. Особливо цінними для збереження є ліси, де виявлено такі цінності, або, більш точно, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей. Тому виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання.
    Прикладами особливо цінних для збереження лісів є:
•  ліс, що захищає водне джерело, що є єдиним у постачанні питної води для певної громади;
•  невелика лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або (та) група рідкісних видів;
•  ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка;
•  ділянка лісу (виділ, квартал, урочище), якщо вона є природним осередком видів, існування яких під загрозою;
•  праліс, або ліс, якому властиві ознаки пралісу.
    Не обов’язково, щоб ОЦЗЛ відповідав адміністративним чи лісогосподарським межам, він може складатися із одиниць ландшафту (урочище, лісова дача, водозбір тощо), частин його, або одного чи декількох виділів або кварталів.
    Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарчої діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗЛ), необхідно провадити відповідний моніторинг. Перевірка відповідності лісової ділянки критеріям ОЦЗЛ здійснюється раз на 5 років та після проведення будь-яких господарчих заходів на цих ділянках.

1.2. Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів
Відповідно до базового принципу 9 ЛНР, працівники лісового господарства повинні зберігати або посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану. Особливо цінними для збереження є ліси, в яких критично важливе значення мають одна або кілька таких ознак чи властивостей (табл. 1.1):
     Таблиця 1.1        Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

    Визначення категорій особливо цінних для збереження лісів
    Характеристика
(згідно принципів та критеріїв ЛНР)
    Категорія 1
    Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.
    Категорія 2
    Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці господарювання або містити кілька таких одиниць.
    Категорія 3
    Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем.
    Категорія 4
    Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, попередження ерозії, тощо).
    Категорія 5
    Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для існування, забезпечення здорового довкілля тощо).
    Категорія 6
    Лісові території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад (мають для них важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне значення).

   Кожна із 6 категорій особливо цінних для збереження лісів характеристизується певними ознаками щодо виділення лісів, їх збереження та охорони.
     Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях
   Ця категорія включає території, на яких концентрація, у т.ч сезонна, видів, указаних у Додатках 3-7 посібника «Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання» сягає або перевищує відповідні порогові значення, а також території “Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду” (останнього зведення).
    Будь-який ліс, у якому є види, ідентифіковані як ОЦЗЛ, або місця, що є ключовими для тривалого виживання таких видів, буде мати статус ОЦЗЛ. Сюди зараховують також ліси із багатьма видами, що перебувають під загрозою знищення або такими, що вимирають, або з рідкісними ендемічними видами або належать до «гарячих» точок біорізноманіття. В окремих випадках, це можуть бути навіть поодинокі види, що вважаються достатньо важливими для того, щоб лісова територія мала статус ОЦЗЛ.
    Втім, є багато лісів, які, незважаючи на наявність рідкісних видів, не матимуть статусу ОЦЗЛ, тому що концентрації цих видів не перевищують відповідних порогових значень. У таких лісах слід вести господарство згідно з чинною нормативною базою, оскільки вони не є ОЦЗЛ.
    Оскільки є кілька шляхів ідентифікації цінностей, пов’язаних із біорізноманіттям, ця категорія складається із трьох  під-категорій:
* ОЦЗЛ 1.1. Природо-заповідні території;
* ОЦЗЛ 1.2. Види, що перебувають під загрозою знищення, вимирають та ендемічні види;
* ОЦЗЛ 1.3. Ключові місця тимчасової концентрації тварин.
    Категорія 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях
   До лісів категорії ОЦЗЛ 2 належатимуть великі лісові масиви з особливим наявним рівнем видового, популяційного, та екосистемного (ландшафтного, біотопного) різноманіття, що мають ландшафтне значення для його збереження на глобальному, національному або регіональному рівнях та розташовані на землях лісового фонду. Вони можуть бути розташовані в межах одиниць господарювання або містять кілька таких одиниць, де життєздатні популяції більшості, якщо не всіх аборигенних видів, мають природну (або наближену до неї) структуру розповсюдження та чисельності. До цієї категорії ОЦЗЛ також доцільно включати ліси, що є середовищем існування субпопуляцій видів з дуже широким ареалом (наприклад, ведмідь, лось, вовк, олень) навіть незважаючи на те, що субпопуляції не можуть самі по собі бути життєздатними протягом тривалого часу.
   Також сюди включають ліси, в яких на екологічні процеси й функціонування екосистем (наприклад, природні режими збурень, хід лісових сукцесій, розподіл, чисельність і співвідношення видів цілком або відносно не порушені антропогенним впливом і практично не зазнають його в сучасний період). Ліси цієї категорії можуть займати великі площі й бути менш зміненими діяльністю людини, ніж інші ліси регіону загалом.
   Місця, де лісові екосистеми утворюють природним шляхом мозаїку ландшафтного рівня з іншими типами рослинності і де багато видів використовують для свого існування як лісові, так і нелісові екотопи[1], тобто там, де цінність стосується всієї мозаїки природної рослинності, а не лише лісової, теж відносять до категорії ОЦЗЛ 2.
   Ліс, який розглядається на відповідність до ОЦЗЛ 2, не обов’язково має обмежуватися конкретною адміністративною чи виробничою одиницею (наприклад, адміністративним районом, лісогосподарським підприємством чи його підрозділом) через те, що у кількох суміжних адміністративних чи виробничих одиницях разом може перебувати значний великий ліс ландшафтного рівня. Окрема лісогосподарська одиниця може бути ОЦЗЛ згідно ОЦЗЛ 2, якщо вона цілком є значним великим лісом ландшафтного рівня або його частиною.
     Категорія 3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи
   Ця категорія лісів призначена для збереження рідкісних, вразливих і зникаючих лісових біотопів (оселищ). В Україні інвентаризація біотопів тільки нещодавно розпочалася, проте активно розвивається. Це пов’язано із необхідністю охорони біорізноманіття на ценотичному (екосистемному) рівні, для чого потрібно проведення класифікації екосистем та виділення рідкісних біотопів. Необхідні базові дані для цього є: велика кількість польових геоботанічних матеріалів, а також близькість трактування біотопів до типів фітоценозів, а також типів рослинності та типів лісу.
   Деякі біотопи (оселища) є рідкісними внаслідок дії комплексу природних факторів, коли кліматичні або геологічні чи едафічні умови, необхідні для їх існування, мають обмежене поширення. Інші біотопи стали рідкісними внаслідок діяльності людини, зокрема, таку, як переведення окремих лісових екосистем у сільськогосподарський або інші види землекористування. Частіше за всіх саме ці біотопи опиняються під загрозою знищення.
   До цього типу ОЦЗЛ включаються:
1. Зникаючі, рідкісні, вразливі біотопи, навіть якщо вони частково порушені;
2. Комплекси вище наведених лісових біотопів із іншими типами біотопів;
3. Природні  лісові біотопи із старовіковими деревостанами;
   Природні лісові біотопи, що є характерними для регіону, але не є рідкісними, вразливими або такими, що перебувають під загрозою зникнення, не мають старовікових деревостанів, не можуть належати до ОЦЗЛ цього типу.
   Категорія  4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях.
   Ліси можуть бути визнаними як такі, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях, коли захисні функції визнано основними для них. Водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції тоді стають особливою цінністю. Господарювання в ОЦЗЛ 4 повинно найкращим чином сприяти виконанню ними цих цільових функцій і не повинно спричинити деградацію інших цінностей лісу та лісових екосистем в цілому.
   До категорії особливо цінних для збереження лісів, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях (ОЦЗЛ 4), належать: захисні ліси, ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів та особливо захисні лісові ділянки згідно з    Лісовим кодексом (2006) та „Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”(2007). Метою ведення лісового господарства в захисних лісах є забезпечення ефективного виконання ними середовищезахисних функцій.
   Ліси, в яких потенційно наявні ОЦЗЛ 4:
1. Ліси, які є ключовими для захисту водозборів і водних об'єктів;
2. Ліси, які є ключовими для захисту джерел питної води;
3. Ліси, ключові для захисту від ерозії (протиерозійні ліси);
4. Ліси, ключові для захисту сільськогосподарських угідь;
5. Ліси, ключові для захисту інженерних комунікацій;
6. Ліси, що є перешкодами для поширення пожеж;
6. Ліси навколо карстових утворень та інших типів природних підземних порожнин.
        Категорія  5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад
   Ліси, деревні та недеревні продукти котрих місцеві жителі використовують, задовольняючи свої основні потреби, можуть бути визнаними як такі, що мають особливу для збереження цінність соціального типу. Такою цінністю можуть бути їжа, питна вода, будівельні матеріали чи сировина для ремесел, паливо тощо, а також суттєвий та незамінний дохід, який місцеві громади отримують, використовуючи лісові ресурси. Втім, у ОЦЗЛ 5 забороняється надмірне та виснажливе використання лісових ресурсів, навіть якщо громади в даний час економічно залежать від лісу. Забороняється також інтенсивне ведення традиційних лісових промислів (мисливство, рибальство, бортництво тощо), якщо це може спричинити виснаження інших лісових ресурсів та деґрадацію лісових екосистем в цілому.
   Статус ОЦЗЛ 5 не можуть отримати:
   1. Ліси, ресурси котрих є корисними для місцевого населення, але не є основними (наприклад, вони займають невелику частку (до 20%) в задоволенні основних потреб місцевих громад);
   2. Ліси, ресурсам котрих у громаді є повноцінний замінник чи альтернативне джерело (наприклад, альтернативою дровам є природний газ, а гірській річці – артезіанська свердловина);
   3. Ліси, інтенсивне використання ресурсів яких загрожує збереженню інших цінностей лісу (наприклад, заготівля лікарських рослин, котрі є рідкісними видами для даної території, може стати загрозою для цих видів і причиною їх зникнення. Це ж стосується полювання на рідкісних та мисливських тварин та браконьєрства).
   4. Ліси, ресурси яких використовуються місцевим населенням з метою рекреації, мисливства, любительського збирання грибів, використання мінеральних джерел, спортивного рибальства тощо.
Ліси, в котрих потенційно є ОЦЗЛ 5 :
   1. Ліси, в яких є основне або єдине джерело, звідки місцева громада отримує питну воду;
   2. Ліси, в яких є основне або єдине джерело, звідки місцева громада отримує воду для побутових потреб (прання, поїння худоби тощо);
   3. Ліси, які є основним або єдиним місцем зростання грибів, ягід тощо, які місцеве населення збирає для власних потреб або продажу з метою отримання доходу, котрий є основним джерелом задоволення потреб членів громади;
   4. Ліси, які є основним або єдиним доступним для громади джерелом палива.
   Соціальна цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з плином часу відповідно до змін у потребах місцевих громад: наприклад, розвиток місцевої інфраструктури та зростання добробуту громадян  може послабити їхню залежність від лісових ресурсів. У цьому випадку  лісові ресурси, які раніше були єдиним джерелом для задоволення їхніх основних потреб, стануть незначущими у веденні їхнього господарства. І навпаки. Для того, щоби визначити, чи становлять ліси соціальну цінність, варту збереження (ОЦЗ 5), необхідно з’ясувати, чи є потреба, яку місцеве населення задовольняє продуктами з лісу, для нього основною.
        Категорія  6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад
   Ліси не лише забезпечують існування та виживання місцевого населення. Вони також відіграють ключову роль у збереженні культурної та релігійної самобутності місцевих громад та соціальних груп, становлять історичну, культурну, релігійну та традиційну цінність.
Згідно з вимогами лісової сертифікації за схемою FSC®, до лісів або окремих лісових ділянок, у котрих потенційно наявні ОЦЗЛ 6, належать:
   1. Ліси, в котрих є місця (зони, осередки), пов’язані з релігійними цінностями та традиціями (наприклад, місця поклоніння та справляння культу, зокрема, місця Богоявлення у християн, святі джерела, іудейські, мусульманські та караїмські святині, язичницькі капища та інше), монастирські землі та штучні культові підземелля, зокрема печери святих, катакомби, каплиці, цвинтарі, захоронення, місцевості, де тривалий час проживають у добровільній ізоляції культурно-релігійні групи (наприклад, монахи, старообрядці, тощо);
   2. Ліси, на території котрих розташовані об’єкти історичного минулого, об’єкти котрі викликають відповідні історичні асоціації та об’єкти, з котрими пов’язані давні історії чи пов’язані з певною етнічною групою (археологічні пам’ятки, статуї, мегаліти, городища, місця боїв, місця масових розстрілів, місця концтаборів, партизанських таборів, замки, палаци, фортифікаційні споруди чи їх руїни, фольклорна специфіка – перекази, легенди – те, що сприяє масовому туризму та, відповідно, виходу регіону з депресивного стану, місцевості описані класиками мистецтва та літератури – ліси, описані у творах відомих літераторів, партизанські ліси, місця з криївками УПА, Довбушеві скелі, скелі кохання);
   3. Ліси, чиї ресурси використовуються громадою традиційно завдяки естетичній або дозвільно-рекреаційній цінності цих лісів (місця проведення фестивалів, ярмарків, свят, лісових шкіл тощо);
   4. Ліси, в котрих побутують етнографічні назви об’єктів та місцевостей, що пов’язані з культурними та культурно-побутовими особливостями життєдіяльності конкретної громади (Святий ліс, Чорний ліс, Боже дерево), а також ліси, пов’язані з фольклорною спадщиною (перекази, легенди, місцевості, описані класиками мистецтва та літератури).
   Для того щоб з’ясувати, чи має ліс особливу або ключову цінність для традиційної, релігійної та культурної ідентичності місцевих громад, потрібно чітко визначитися, що означатиме «ключовий» у різних соціальних контекстах України.
Ключову цінність для традиційно-історичної, релігійної або культурної ідентичності (самобутності) певних груп населення, представляють ліси, існування яких істотно впливає на традиційний спосіб життя та поведінку членів конкретної громади, мають особливе релігійне, культурне, естетичне та історичне значення. Існування цих ділянок є невід’ємною частиною місцевої культури та історії.
   Такими цінностями можуть бути:
   1. Унікальність та незамінна культурна цінність лісової території для місцевого населення (наприклад, місця, де здійснюється естетична та дозвільно естетична діяльність – лісові школи, туризм, мистецькі заходи та традиційні фестивалі, ярмарки, зустрічі, свята);
   2. Релігійна цінність лісової території для місцевого населення (наприклад, місця релігійного паломництва, а також місцевості добровільної ізоляції – напр., монахів, старообрядців – якщо це не суперечить Критерію 1.5 ЛНР);
   3. Традиційно-історична цінність для мешканців громади (наприклад, хрести, статуї, мегаліти, городища, замки).
Індикатором, який свідчить про ключове культурно-релігійне значення лісу для громади є:  зміна у традиційній місцевій культурі та поведінці представників місцевих громад у випадку змін на лісовій території (наприклад: ослаблення, згасання та втрата традицій, пов’язаних з місцями поклоніння та справляння релігійного культу).
Індикатором, який свідчить про ключове культурне значення лісу для громади є: зменшення кількості та відвідувачів культурних заходів та заходів дозвільно-рекреаційної діяльності (наприклад, фестивалів, ярмарків, зустрічей, свят, шкільних, туристичних, митецьких заходів);
Індикатором, який свідчить про ключове традиційно-історичне значення лісу для громади є: погіршення стану історичних об’єктів (об’єкти, що є свідченням військово-визвольної боротьби – криївки УПА, військовими діями – лінія Арпада, історичні пам’ятки, замки, городища тощо).
   
   1.3. Вимоги ЛНР щодо ОЦЗЛ
   Згідно з Принципом 9 Принципів і Критеріїв ЛОР (FSC®), від працівників лісового господарства вимагається:
• виявляти особливі цінності для збереження (ОЦЗЛ), що трапляються  в лісах в межах окремих одиниць господарювання;
• господарювати в них з метою збереження або підвищення встановлених цінностей;
• відстежувати стан встановлених цінностей та результати господарювання. 
При сертифікації за схемою ЛНР (FSC®) встановлено чотири вимоги (критерії) до Принципу 9 «Збереження особливо цінних лісів», які охоплюють ідентифікацію, консультації, планування ведення господарства та моніторинг ОЦЗЛ  (Табл. 1.2).
Таблиця 1.2. Принцип 9 ЛОР (FSC®) і його критерії


№ критерію
    Критерій
    Принцип 9 Збереження особливо цінних лісів.
    Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах повинно сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно лісів, які мають високу природоохоронну цінність, повинно плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.
    9.1
    Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження лісів повинні проводитися відповідно до масштабу й інтенсивності ведення лісового господарства.
    Метою цього критерію є забезпечення виявлення будь яких особливих або ключових цінностей (тобто ОЦЗЛ), наявних в межах лісогосподарської одиниці. Виявлені ліси, цінність (тобто ОЦЗЛ) яких слід зберігати та підвищувати, слід нанести на окрему карту.
    9.2
    У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива увага повинна приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої підтримки надалі.
    Цей критерій вимагає від спеціалістів лісового господарства консультацій із зацікавленими сторонами (науковцями, НУО, місцевими та релігійними громадами, представниками влади, бізнесу, тощо) щодо виявлення ознак і виділення особливо цінних для збереження лісів та щодо визначення заходів з їх збереження.
    9.3
    План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки або поліпшення відповідних цінних ознак таких лісів. Такі заходи варто планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи повинні бути  перераховані в короткому плані лісогосподарських заходів, доступному для громадськості.
    Цей критерій уточнює загальну мету ведення господарства в ОЦЗЛ – збереження або збільшення ОЦЗ, а також забезпечує зацікавлені сторони інформацією щодо запропонованого режиму господарювання в ОЦЗЛ. 
    9.4
    Для оцінки ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення ознак особливо цінних для збереження лісів повинен проводитися щорічний моніторинг.
    Моніторинг складається з двох частин:
-    щорічне визначення стану особливо цінних для збереження лісів;
-    оцінка ефективності поведених в цих лісах лісогосподарських заходів.

   Треба особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей.
 
   2. Особливо цінні для збереження ліси на території ДП «Вигодське лісове господарство»


   2.1. Схема і підходи до виявлення ОЦЗЛ та виділення ОЦЗЛ
   Виявлення ОЦЗЛ у межах лісової території здійснено у два етапи.
Першим етапом була попередня оцінка, яка відразу виключила усі ті лісові території, які очевидно не мають ОЦЗЛ, та визначила ліси, які потенційно  їх мають.
    Попередня оцінка проведена  працівниками ДП «Вигодське лісове господарство» шляхом аналізу наявної інформації (в т.ч. матеріалів лісовпорядкування, картографічних матеріалів, зокрема планів насаджень) щодо лісових територій ДП «Вигодське лісове господарство». Попередній аналіз не вимагав використання складних даних або спеціальних досліджень.
   Другим  етапом  є повна  оцінка. Ця оцінка здійснена  для лісових  територій,  що потенційно мають ОЦЗЛ, з метою чіткого встановлення на них однієї чи кількох ОЦЗЛ. На цьому етапі ідентифікація ОЦЗЛ відбувається за фактом перевищення відповідного порогового значення. Порогові значення, залежно від категорій, виражаються  кількістю рідкісних видів, мінімальним розміром території, ступенем важливості функцій лісу, тощо.
   Там, де попередня оцінка визначила, що ОЦЗЛ є потенційно наявними, працівниками ДП «Вигодське лісове господарство» проведено повну оцінку на предмет наявності чи відсутності ОЦЗЛ. Процес повної  оцінки  потребував певних зусиль і витрат  для  проведення   додаткових   досліджень, а також залучення експертів Національного лісотехнічного університету України із питань біології, лісівництва, екології, зоології, соціології та інших галузей наук та консультацій із місцевим населенням. Ці заходи здійснено упродовж 2010-2011 рр.

   2.2. Визначення особливо цінних для збереження лісів і залучення зацікавлених сторін до процесу їх збереження і охорони
    Працівниками ДП «Вигодське лісове господарство» разом з експертами Національного лісотехнічного університету України здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів  на території всіх лісництв підприємства шляхом двоетаппного попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок  при натурному обстеженні.
   Здійснено опис кожної категорії ОЦЗЛ та її означення, наведено загальну  характеристику  лісів та  пояснено їх важливість.
Всі ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесено на карти лісових насаджень лісництв у масштабі 1 : 25 000. У майбутньому, коли будуть виготовлені електронні карти лісництв за допомогою ГІС-технологій, характеристики ділянок будуть занесені в електронну базу даних і виділені на електронних картах.
   Виділені ділянки особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені начальником відділу лісового господарства С.М.Оріхівським на загальній виробничій нараді працівників ДП «Вигодське лісове господарство» 05 липня 2011 р. (протокол зібрання ), пояснені принципи їх виділення і збереження. Завдання і план дій лісової охорони ДП «Вигодське лісове господарство» щодо охорони і збереження  особливо цінних для збереження лісів обговорені і затверджені наказом по підприємству від  08 липня 2011 р.  № 104.
   Результати виділення ділянок особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені сільським громадам, районній  владі.
   Проведено роз´яснювальну роботу серед місцевих верств населення ( у школах, шкільних лісництвах, на зібраннях громад) щодо необхідності збереження цих лісів і залучення громад до їх охорони. У результаті проведених дискусій список особливо цінних для збереження лісів з їх характеристик представлений громадам, заручено їх підтримка, і таким чином громадськість залучено до процесу збереження лісів.
   При цьому наголошено, що процес сертифікації лісів і збереження особливо цінних для збереження лісів є постійно діючим процесом за участю як фахівців, так і всіх зацікавлених сторін.
   Готується видання спеціальних брошур, де будуть наведені характеристики особливо цінних для збереження лісів всіх структурних підрозділів ДП «Вигодське лісове господарство», карти їх розміщення і вказані особливості охорони і збереження кожного об´єкту. Ці видання будуть поширені серед органів влади, фахівців, місцевого населення, школярів і студентів. Електронний варіант видання буде вміщений на сайті Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства (lis@forest.com.if.ua), і ДП «Вигодське лісове господарство» (www.lesovod.org.ua), а також на сайті Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області (http://ww2.gov.if.ua/dolynska).

Перелік особливо цінних захисних лісів, які виділені на території

ДП "Вигодське лісове господарство"

ОЦЗЛ1:Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональних рівнях.

Природо-заповідні території

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Мізунське

1

13 ( 18)

12,0

10Сз+Влс+Бп

68

Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Урочище «Ширковець»

Свічівське

2

20 (28), 22 ( 1-7)

14,4

10Ял

75

Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Урочище «Лисак»

Свічівське

3

23 (1-8), 25 (1-29),27(1-11),31,36

580,6

9Ял1Сг+Скд

70-140

Заповідне урочище «Укерна»

Ільм’янське

4

39 ( 23-31)

58,7

9Ял1Скд+1Сг+Бб

120-130

Пам’ятка природи «Правич І»

Ільм’янське

5

41 ( 25-28)

4,0

8Ял1Скд1Бб

110

Пам’ятка природи «Правич ІІ»

Мізунське

6

19 (6 )

24,0

8Бк2Яц+Яв

135

Заповідне урочище «Пісок»

Собольське

7

11 (10-11)

13,6

10Ял

75-115

Заповідне урочище «Магура»

Собольське

8

11 (20)

21,0

7Ял2Бк1Яц+Яв

165

Заповідне урочище «Магура»

Собольське

9

16 (2)

19,0

8Бк2Ял+Яв+Яц

75

Заповідне урочище «Соболь»

Собольське

10

29 (10-14,24) 30 (19-24,27), 32(13,14,19,20,23)

113,8

8Ял1Бк1Яц

160

Заповідне урочище «Розколи»

Ільм’янське

11

23 ( 1-10,18,19), 10 (26,27,41,43-50), 11 (20-30), 15 (12-16), 12 ( 21,22,26), 8(14,20,22,23), 9 (16-39), 22 (1-15)

720,2

6Бк2Ял1Яц1Яв

50-170

Лісовий заказник Урочище «Ільма»

Бистрівське

12

21(2)

29,0

6Бк3Ял1Яв

83

Заповідне урочище «Грегіт»

Бистрівське

13

35(всі), 36(всі)

337

5Ял3Бк1Яц1Яв

50-100

Заповідне урочище «П’янула»

Людвиківське

14

1(1-17,63-66) 2(1-12,14-17),5(1-26, 28-31), 3(1-9)

392,0

4Бк4Ял1Яц1Яв

75-150

Заповідні урочища «Верхній і Нижній Старецький»

Ільм’янське

15

32 (34)

0,8

9Ял1Бк+Тся+Яц

50

Місце зростання тиса ягідного

   ОЦЗЛ2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Ільм’янське

16

37( 1-5,9,10,19)

87,5

9Ял1Скд +Бб+Сг

70-120

Високогірні ялинові ліси з сосною кедровою і сосною гірською

Ільм’янське

17

27( 2-6) 29(1) 30(1-7,12)

74,7

8Ял1Бб1Сг

120-140

Високогірні ялинові ліси із сосною гірською

Людвиківське

18

31 (24)

1,5

10Сг

85

Високогірні ліси із сосною гірською

Солотвинське

19

31(всі),32(всі), 11(всі), 9(всі)

597,0

5Ял3Бк2Яц

50-150

Місця концентрації ратичних

  ОЦЗЛ3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотипи

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Бескидське

20

34(18-33) 35(1-3)

62,8

8Ял2Сг

120-140

Високогірні ялинові ліси

ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях

Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів 

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Бистрівське

21

42(26),41(46), 22(56),26(33), 15(31), 19(67), 20(35), 27(53), 29(35), 31(30), 33(19), 34(35), 35(44), 36(23)

10,2

ріка

 

Ріки

Мізуньське

21

19(19), 24(33), 18(30), 20(42), 16(82), 25(52)

5,5

ріка

 

Ріки

Шевченківське

21

5(24), 7(55), 8(55), 9(51), 18(73), 21(25), 22(99), 23(74), 25(98), 26(60), 27(67)

10,4

ріка

 

Ріки

Собольське

21

3(44), 4(43), 8(36), 9(44), 12(43), 15(52), 17(52), 23(31), 24(52), 27(32)

9,5

ріка

 

Ріки

Солотвинське

21

1(54), 2(43), 3(51), 5(33), 6(44), 8(57), 10(51), 12(40), 16(44), 17(49), 21(55), 22(60), 23(44), 27(43), 31(35), 32(53), 33(37)

23,2

ріка

 

Ріки

Людвиківське

21

14(64), 4(52), 7(79,80),1(74),17(37), 18(58), 19(65), 20(44), 21(56), 24(40), 25(34), 26(33), 27(69)

14,2

ріка

 

Ріки

Слобідське

21

4(23), 5(49), 6(30), 10(59), 11(20), 13(42), 14(72), 15(66), 16(31), 21(68), 27(88), 28(27), 33(56), 34(27)

7,8

ріка

 

Ріки

Вишківське

21

3(36), 4(81), 9(59), 15(90), 22(77), 23(48), 28(50)

14,0

ріка

 

Ріки

Свічівське

21

2(54), 3(81), 11(57), 12(64), 18(109),1(63), 21(73), 28(63), 32(52)

17,4

ріка

 

Ріки

Бескидське

21

3(64), 3(61), 4(57), 4(50), 5(40), 12(27), 32(18), 33(77)

6,1

ріка

 

Ріки

Вишківське

22

17(35- 56,59, 60); 21 (1-28, 33-35, 38-41, 63,64)

200,7

6Ял2Яц1Бк1Яв

5-60

Верхів’я ріки Мізунка

Бескидське

23

26(1-8, 10,11, 13-15, 18-22, 25,26, 36-45, 47,58, 60); 27 (1-2, 4-6,12-16 27,28, 26); 28 (1-7,9, 11,14- 18,20, 22,27, 35-37); 29(1-5, 9-16,18 -20,44- 46); 30 (1-7,16 -24,51, 52,53)

306,4

8Ял1Бк1Яц

15-60

Верхів’я ріки Свіча

ОЦЗЛ5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Бистрівське

24

22(2,7)

1,4

Рекреаційні місця

 

 

Малотур’янське

25

11(5)

6,8

Рекреаційні місця

 

Дендропарк

Бескидське

26

1(7-15,20-25),7(9-28),25,27,18

620,1

Місця збору ягід і грибів

 

 

Слобідське

27

22,30

336

Місця збору ягід і грибів

 

 

Вишківське

28

20,24,27,28

712

Місця збору ягід і грибів

 

 

Собольське

29

32(1-12,15-18,21,22,24-27)

92,2

Місця збору ягід і грибів

 

 

Мізунське

30

31

112

Місця збору ягід і грибів

 

 

Шевченківське

31

13(1-27)

84,9

Місця збору ягід і грибів

 

 

ОЦЗЛ6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад

Лісництво

№ сх.

Квартал, виділ

Площа,

га

Породний склад

Вік

Примітка

Бистрівське

32

2(9)

4,9

Об’єкт історичного минулого

 

(Бункер Роберта,цвинтар)

Солотвинське

33

3(44)

0,3

Каплиця


 

Бескидське

34

32(11)

0,1

Каплиця


 

Вишківське

35

14(25)

0,9

Австрійський цвинтар періоду  І світової війни


 

2.3. Структура лісів і природно-заповідного фонду підприємства

    При відборі ділянок до категорії ділянок особливо цінних для збереження лісів (пункт 9 сертифікації лісів за принципами FSC®) було враховано структуру лісів ДП «Вигодське лісове господарство» і їх функціональну роль.
Загальна площа лісів ДП «Вигодське лісове господарство» на 01.01.2014 р. складає  59930 га, в т.ч. вкрита лісовою рослинністю –  54369,9 га.
За категоріями ліси розподілені так:
1. Пам’ятки природи, заповідні лісові урочища -  6038,4 га;
2. Особливо цінні лісові масиви – 33,8 га;
3. Ліси населених пунктів – 2,0 га;
4. Ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств – 2839,7 га, із них лісопаркові частини зелених зон – 310,0 га;
5. Захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення  –1339,4 га;
6. Ліси протиерозійні – 17376,1 га;
7. Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 4288,4 га;
8. Експлуатаційні ліси – 28012,2 га.
   Природно-заповідний фонд ДП «Вигодське лісове господарство» на 01.01.2014 р. складає 6044,91 га, в т. ч. загальнодержавного значення – 39,9 га; всього 28 об’єктів, т. ч. загальнодержавного значення – 3 об’єкти. Об´єкти природно-заповідного фонду складають 11,1% від загальної площі підприємства.
   Структура природно-заповідного фонду наступна:
   1. Три  пам’ятки  природи  загальнодержавного  значення площею 39,9 га; в тому числі:
а) ботанічна пам’ятка природи урочище «Осій», Малотурянське лісництво  квартал 1 виділ 23,39,42,43,47,48,49 площею - 13,5 га
б) гідрологічна пам’ятка природи болото «Лисак», Свічівське лісництво квартал  20 виділ 28 , квартал  22 виділ  1-7  площею – 14,4 га.
в) гідрологічна пам’ятка природи болото «Ширковець», Мізунське лісництво квартал 13 виділ 18 -  площею 12,0 га   
   2. Дендрологічний парк «Малотурянський» місцевого значення площею 6,8 га, Мало-Турянське лісництво, квартал 11 вид 5 площею 6,8 га.
   3. Два заказники  місцевого  значення – площею 3297 га, а саме:
а) лісовий заказник урочище «Ільма», Ільмянське лісництво квартал 1-23 площею – 3294га
б) Орнітологічний заказник «Шевченківський», Шевченківське лісництво,  квартал 29 виділ  1,2,3  площею 3,0 га.   
   4. Чотири пам’ятки  природи місцевого  значення   площею  65,51 га, а саме:
а) Ботанічна пам’ятка природи « Правич І », Ільм’янське квартал 39 виділ 23-31 площею 58,7 га.
б) Ботанічна пам’ятка природи « Правич ІІ »,  квартал 41 виділ 25-28 площею 4,0 га.
в) Ботанічна пам’ятка природи «Кропивник», Мізунське лісництво квартал 7 виділ 4,12 площа 2,8 га.
г) Ботанічна пам’ятка природи «Сосна кримська », Солотвинське лісництво квартал 1 виділ 5 площа 0,1 га
   5. Вісімнадцять заповідних  урочищ місцевого  значення  площею  2635,7 га; (додаток 1)
Паспортизовано і занесено до Держреєстру 7 об’єктів постійної лісонасінневої бази площею 133,0 га:
2 постійні лісонасінневі ділянки модрини європейської площею 5,0 га , а саме:
а) Шевченківське лісництво квартал 1 виділ 13 площею 3,0 га.
б) Шевченківське лісництво квартал 1 виділ 17 площею 2,0 га.
5 генетичних резерватів площею 128,0 га, із них: сосни звичайної - 12,0 га, ялини європейської - 89,0 га, бука лісового - 27,0 га (додаток 2).
     
   2.4. Особливо цінні для збереження ліси і їх характеристика
   Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.
   До цієї категорії увійшли території “Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду” (останє зведення 2010 р.), а також ліси з з рідкісними ендемічними видами, а також ліси, у яких зосереджені популяції видів, що перебувають під загрозою знищення, вимирають (тобто види, що відносяться до категорій “зникаючі”, “рідкісні” та “вразливі” згідно “Положення про Червону книгу України“ (1992).
   На 01.01.2014 р. на території Вигодського лісгоспу нараховується 14 об’єктів ПЗФ на загальній площі 3516,52 га, в тому числі найбільше – Ільм´янському лісництві (3294,0 га).
   Таблиця 2.1 Розподіл об´єктів природно-заповідного фонду у межах лісництв
     

    Лісництво
    Загальна площа, га
    Кількість об’єктів
    Площа об’єктів, га
    Відсоток до площі лісництва (*ДЛГ)
    Мало-Турянське
    2207,0
    2
    20,3
    0,91
    Мізунське
    3733,0
    5
    60,8
    1,63
    Бистрівське
    6227,0
    2
    530,0
    8,51
    Шевченківське
    4243,0
    3
    108,0
    2,55
    Собольське
    5058,0
    6
    704,4
    13,93
    Солотвинське
    4773,0
    1
    0,01
    0
    Людвиківське
    5418,0
    2
    392
    8,20
    Ільм’янське
    6421,0
    4
    3614,1
    56,29
    Слобідське
    4665,0
    –
    –
    0
    Вишківське
    4713,0
    1
    20,6
    0,44
    Свічівське
    6560,0
    2
    595,0
    9,07
    Бескидське
    5912,0
    –
    –
    0
    По ДЛГ:
    59930,0
    28
    6045,21
    10,09


   На території цього лісгоспу виявлено цілий ряд ділянок та масивів, які за своїм призначенням мали б слугувати ядрами для утворення заповідних територій. До них входять, перш за все, протиерозійні та приполонинні ліси, лісогосподарські частини лісів зелених зон, ділянки, де охороняються нерестилища, охоронні зони рік, захисні смуги вздовж доріг.
     
    3. Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах та їх моніторинг

    3.1. Загальні положення
   Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні.
   Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.
   Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій.
   Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Вигодський лісгосп» за участі громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.
   Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах ДП «Вигодський лісгосп» є:
   1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до природних.
   Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні принципи:
- безперервне існування лісового покриву;
- збереження біотичного різноманіття;
- відтворення структури природних різновікових лісів;
- постійне підтримування стійкості деревостанів;
- вирубування деревини в обсязі річного приросту;
- постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
- збереження грунтового покриву;
- природоохоронні технології заготівлі деревини.
   Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової.
    2. Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок догляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду поєднуються  з іншими заходами: огороджуванням  місць росту  цінних деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, садінням  підліску  або  його  видаленням, створенням піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові  лісові культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення іншими видами.
   3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи    щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.
   Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,      ручних механізованих   агрегатів,   підвісних   трелювальних   канатних   установок   (на   схилах крутизною понад 10°), гужового транспорту; максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.     

   3.2. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів
   Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві   щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів та їх стан.
   Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підприємством тощо.
   Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на:
-  моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки;
- щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною організацією;
- матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які проводять співробітники підприємства разом з науковцями;
-  тривалих стаціонарних наукових дослідженнях;
- спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства.
   Зазначені вище методи можуть комбінуватися.
   Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій роботі будуть брати участь всі зацікавлені сторони.
    У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися (випадкові  кількісні  флуктуації,  що викликані  природними  процесами,  позитивні  або негативні тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення ситуації.
   Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських компаній під час щорічних аудитів.
   Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких лісах.

Зведена відомість проведених лісогосподарських заходів за 2018 рік

№ п.п Назва інформації Зміст Примітка
1             Обсяги усіх видів заготовленої лісової продукції             1.Обсяги заготівлі деревини по видах рубок за 2018 рік  
всього: 240739 м3,ліквідної деревини 189754 м3, на площі 1800 га; із них :  
рубки головного користування -80383 м3,ліквідної 64645 м3 на площі 163 га;  
рубки формування і оздоровлення лісів -160305 м3, ліквідної 125091 м3 на площі 1636 га;  
в т. ч. - рубки догляду -23162 м3, ліквідної 13433 на площі 738 га;  
- вибіркові санрубки -35327 м3, ліквідної 29750 на площі 467 га;  
- суцільні санрубки -68652 м3, ліквідної 55536 на площі 167 га;  
- лісовідновні рубки -17503 м3, ліквідної 14401 на площі 81 га;  
інші не лісогосподарські рубки -51 м3, ліквідної 18 на площі 1 га;  
2.Обсяги заготівлі побічної продукції :  
2.1 Заготівля новорічних ялинок - 1,0 тис. шт;  
2.2 Заготівля ягід чорниці - 15 т;  
2.3 Заготівля білих грибів -2 т;  
2.3 Заготівля сіна - 5 т;  
2   Відсоток використання поточного приросту   А.Фактична рубка з 1 га : 237915 м3 : 54054,9 га = 4,45 м3/га  
Б.Середній приріст на 1 га 271140 м3 : 54054,9 га =5,016 м3/га  
Фактичне використання поточного приросту: 4,45 : 5,016 х 100 = 88,72 %  
3    Площі лісовідновлення і лісорозведення    А.Площа посадки лісових культур за 2018 рік - 113 га  
Б.Площа природного відновлення за 2018 рік - 265 га  
В.Всього лісовідновлення за 2018 рік - 378 га  
Г.Площа лісорозведення за 2018 рік - не проводилось  
4           Дані про стан лісів           А.Загальна площа лісгоспу на 01.01.2019 року - 59928,8 га  
Б.Лісова площа - 57984,2 га  
В.Покрита лісом площа - 54054,9 га  
Г. Розподіл по категоріях захисності :  
Ліси природоохоронного, наукового,історико-культурного призначення 6072,2 га; Рекреаційно-оздоровчі ліси 2840,9 га; Захисні ліси 23003,5 га; Експлуатаційні ліси 28012,2 га.  
Д.Розподіл по вікових категоріях :  
Молодняки 10899,0 га 1030,28 тис.м3 Середньовікові 24485,1 га 9990,10 тис.м3 Пристигаючі 8546,6 га 3659,63 тис.м3 Стиглі 7768,4 га 3223,34 тис.м3 Перестійні 2355,8 га 963,28 тис.м3  
Д.Розподіл по господарствах :  
Хвойні 21556,7 га 7416,11 тис.м3 Твердолистяні 4728,5 га 1571,64 тис.м3 М’яколистяні 319,8 га 56,13 тис.м3 Інші 2,7 га 0,34 тис.м3 Чагарники 150,3 га 2,32 тис.м3  
Е.Загальна середня зміна запасу : 271,14 тис.м3  
Є.Середній вік : 71 років  
5 Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших господарських заходів При формуванні виробничо фінансового плану по лісовому і мисливському господарстві та охороні навколишнього природного середовища на 2018 рік, результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель враховані.

 Додатки №1, №2 (бланки FSC Моніторинг)

6 Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства Обсяг реалізації продукції без ПДВ за 2018 рік становить 186412,0 т. грн., чистий прибуток - 8814,0 т.грн., продуктивність праці - 445962 грн. Додаток №3
7 Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених у них заходів Зведена відомість моніторингу ОЦЗЛ Додаток №4

Додаток №1

(бланк FSC® Моніторинг)

ОЦІНКА МОЖЛИВОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


1.Область                                          Івано-Франківська

2.Лісогосподарське підприємство         ДП "Вигодський лісгосп"

3.Лісництво

4.Квартал

5.Виділ

6.Лісогосподарський захід

7.Рік проведення                           до кінця І півріччя  2017 р.

8.Дата проведення, оцінки

9.Виконавці

№ п/п

Потенційні негативні впливи

Сила впливу

Заходи з пом’якшення впливу

Незначна

значна

1

Вплив на грунти - ерозія: пошкодження нижніх ярусів рослинності та грунтів, збільшення небезпеки появи водної ерозії

   

Контролювати проведення рубок з метою зменшення пошкодження і сприяння швидшого лісовідновлення

2

Вплив на грунти - втрата поживних речовин: винос поживних речовин з порушених грунтів

   

Мінімізувати кількість волоків

3

Вплив на грунти - температура: різке збільшення температури на зрубі після видалення верхнього пологу лісу, висушування грунту

   

Залишати на лісосіці дерева, які не підлягають рубці, забезпечувати лісовідновлення шляхом створення лісових культур чи збереженням природного поновлення

4

Вплив на грунти - структура: ущільнення грунтів і втрата гумусу, зміна структури грунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів

   

Не допускати трелювання дерев із кронами, залишати на зрубах порубочні рештки для перегнивання

5

Вплив на рослинність - видовий склад: скорочення видового біорізноманіття, погіршення лісовідновлення внаслідок зміни грунтових умов і світлового режиму

   

Виявляти і залишати на лісосіці дерева, які не підлягають рубці(в т.ч. червонокнижні), забезпечувати їх збереження, залишати неліквідну деревину

6

Вплив на диких тварин - присутність машин і людей: порушення спокою диких тварин внаслідок проведення рубок та вивезення деревини

   

На відтворювальних ділянках вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарського заходу

7

Вплив на водні ресурси - збільшення поверхневого стоку: зниження водопроникності і водоутримуючої здатності грунтів на суцільних зрубах, що збільшує поверхневий стік

   

Не допускати трелювання дерев із кронами, залишати на зрубах порубочні рештки для перегнивання, складати порубочні рештки на трельволоках

Додаток №2

(бланк FSC® Моніторинг)

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ

1.Область                                             Івано-Франківська

2.Лісогосподарське підприємство            ДП "Вигодський лісгосп"

3.Лісництво

4.Квартал

5.Виділ

6.Лісогосподарський захід

7.Рік проведення                           до кінця І півріччя 2017 р.

8.Дата проведення, оцінки

9.Виконавці    

№ п/п

Можливі негативні впливи, виявлені під час планування заходу

Заплановані заходи з пом’якшення впливу

Фактичний прояв виявленого негативного впливу

Незначний

Значний

1

Вплив на грунти - ерозія: пошкодження нижніх ярусів рослинності та грунтів, збільшення небезпеки появи водної ерозії

Контролювати проведення рубок з метою зменшення пошкодження і сприяння швидшого лісовідновлення

   

2

Вплив на грунти - втрата поживних речовин: винос поживних речовин з порушених грунтів

Мінімізувати кількість волоків

   

3

Вплив на грунти - температура: різке збільшення температури на зрубі після видалення верхнього пологу лісу, висушування грунту

Залишати на лісосіці дерева, які не підлягають рубці, забезпечувати лісовідновлення шляхом створення лісових культур чи збереженням природного поновлення

   

4

Вплив на грунти - структура: ущільнення грунтів і втрата гумусу, зміна структури грунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів

Не допускати трелювання дерев із кронами, залишати на зрубах порубочні рештки для перегнивання

   

5

Вплив на рослинність - видовий склад: скорочення видового біорізноманіття, погіршення лісовідновлення внаслідок зміни грунтових умов і світлового режиму

Виявляти і залишати на лісосіці дерева, які не підлягають рубці(в т.ч. червонокнижні), забезпечувати їх збереження, залишати неліквідну деревину

   

6

Вплив на диких тварин - присутність машин і людей: порушення спокою диких тварин внаслідок проведення рубок та вивезення деревини

На відтворювальних ділянках вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарського заходу

   

7

Вплив на водні ресурси - збільшення поверхневого стоку: зниження водопроникності і водоутримуючої здатності грунтів на суцільних зрубах, що збільшує поверхневий стік

Не допускати трелювання дерев із кронами, залишати на зрубах порубочні рештки для перегнивання, складати порубочні рештки на трельволоках

   

Додаток №3

Інвестиційна діяльність підприємства 

Основні техніко-економічні показники по ДП "Вигодський лісгосп"
№ п/п  Показники Один. виміру Факт  До факту минулого року: 
2018 р. 2019 р. +,- % росту
1 Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 88261 92953 4692,0 105,3
  в т.ч.: експорт т.грн. 4181 4511 330,0 107,9
  - питома вага експорту (грошова) % 4,7 4,9 0,1 102,4
2 Реалізовано лісоматеріалів круглих т.м3 88,3 85,9 -2,4 97,3
  в т.ч.: експорт лісоматеріалів круглих т.м3  - питома вага експорту (кбм.)    Реалізація на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні - 59,9 т.га грн. 1472,7 1551,0 78,3 105,3
  Загальна площа земель, які перебувають у постійному користуванні грн. 59,93 59,93 0,0 100,0
3 Прибуток до оподаткування т.грн. 6312 2561 -3751,0 40,6
4 Чистий прибуток т.грн. 4993 1965 -3028,0 39,4
5 Рентабельність реалізації % 7,7 2,8 -4,9 36,8
6 Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 92,9 97,2 4,4 104,7
7 Продуктивність праці грн. 215797 221845 6047,8 102,8
8 Прибуток від реалізації продукції на 1 працюючого грн. 15433 6112 -9320,6 39,6
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9 Середньоспискова чисельність штатних працівників чол. 409 419 10,0 102,4
10 Середньомісячна зарплата штатних працівників грн. 9762,0 12145,0 2383,0 124,4
11 Витрати на ведення л/г, всього т.грн. 35843 44042 8199,0 122,9

Питома вага власних коштів % 100,0 100,0 0,0 100,0
12 Фінансування на 1 га загальної площі земель грн. 598,4 735,3 136,9 122,9
13 Посадка лісу та прир. поновлен., всього га 330,0 310,0 -20,0 93,9
  в т. ч. - посадка лісу га 65,0 110,0 45,0 169,2
  -сприяння природньому поновленню га 265,0 200,0 -65,0 75,5
14 Єдиний соціальний внесок т.грн. 5237 7015 1778,0 134,0
  Сплач.ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп. 5,93 7,55 1,6 127,2
  Сплач. ЄСВ на 1 м3 загот. деревини грн. 58,25 81,66 23,4 140,2
17 Сплач. податків до бюджету, всього т.грн. 29592 29019 -573,0 98,1
  в т .ч. - до місцевого бюджету т.грн. 7324 11663 4339,0 159,2
  Сплач. податків на 1 грн. реал. продукції коп. 33,53 31,22 -2,3 93,1
  Сплач. податків на 1 м3 загот. деревини грн. 329,17 337,82 8,6 102,6
  Лісозаготівля          
18 Обсяг заготівлі деревини, всього т.м3 89,9 85,9 -4,0 95,6
  в т.ч. - ГК т.м3 42,9 32,6 -10,3 76,0
  - РПзВЛГ т.м3 47,0 53,3 6,3 113,4
  Питома вага ГК % 47,7 38,0 -9,8 79,5
19 Залишки лісопродукції т.м3 4,4 3,7 -0,7 84,1
  - в % до заготівлі % 4,9 4,3 -0,6 87,8
23 Собівартість 1 м3 заготовл. деревини грн. 849,82 958,98 109,2 112,8
24 Середньореалізаційна ціна 1 м3 заг.д-ни грн. 937,28 1004,98 67,7 107,2
25 Прибуток на 1 м3 загот. деревини грн. 87,46 46,00 -41,5 52,6
23 Рентабельність 1 м3 загот. деревини % 10,3 4,8 -5,5 46,6
24 Обсяг заготівлі деревини методом підряду т.м3 61,8 61,8 0,0 100,0
  % заготівлі методом підряду % 68,7 71,9 3,2 104,7

Додаток №4

ВИДИ МОНІТОРИНГУ,

які проводились в ДП «Вигодський лісгосп»

по результатах діяльності за 2018 рік

Вид моніторингу

Хто проводить моніторинг

Інструкція, якою керується виконавець

Перелік документів, які підтверджують проведення моніторингу за 2018 рік

  1. Види моніторингу, які ведуться підприємством

1.1

Складання виробничої і фінансової звітності за 2018 рік

ДП «Вигодський лісгосп»

Річний звіт за 2018 рік

1.2

Облік лісових ресурсів, які вилучаються з лісу у вигляді лісової продукції

ДП «Вигодський лісгосп»

Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Держкомлісгоспу України

Форма 8 «Звіт про рух лісопродукції»

1.3

Перевірка дотримання чинного законодавства при виконанні лісогосподарських заходів

ДП «Вигодський лісгосп»

  1. Інструкція про порядок проведення ревізії лісових обходів (майстерських дільниць). 2. Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу. 3. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів.

1.Акти лісових ревізій 2.Акти освідчення місць рубок 3.Інвентаризація лісових культур 4.Інвентаризація осередків шкідників і хвороб лісу

1.4

Моніторинг рідкісних та зникаючих видів флори та фауни

ДП «Вигодський лісгосп»

Розпрядження по ДП "Вигодський лісгосп" від 27.06.2018 р.№02-08-89

Книга обліку Червонокнижних видів рослин та тварин по лісництвах

1.5

Моніторинг особливо цінних для збереження лісів

ДП «Вигодський лісгосп»

Розпорядження по ДП"Вигодський лісгосп" від 27.06.2018 р.№02-08-90

1.Результати моніторингу стану ОЦЗЛ (Форма 1 моніторинг) 2.Результати моніторингу проведених л/г і п/о заходів в ОЦЗЛ (Форма 2 моніторинг)

1.6

Моніторинг оцінки ефективності господарських заходів

ДП «Вигодський лісгосп»

Інструкція з оцінки можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів

1.Оцінка можливого негативного впливу л/г заходу на навколишнє середовище 2.Оцінка екологічних наслідків проведення л/г заходу

2.Види моніторингу, що виконуються вищими інстанціями та державними контрольними органами

2.1

Щорічні планові і позапланові перевірки

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області

Акти позапланових перевірок від 01.08 - 03.08.2018 р.; 22.08-23.08.18 р.; 31.08-04.09.18 р.; 04.09-04-09.18 р.; 02.10-05.10.18 р.; 20.11-22.11.18 р.; 23.11-23.11.18 р.; 27.11-28.11.18 р.

2.2 Щорічні планові і позапланові перевірки Ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління західного офісу Держаудит служби в Івано-Франківській області   Акти перевірок від 03.07-09.08.2018р. 24.06-09.08.2018р. 10.08-27.08.2018р. 28.08-07.09.2018р.
2.3 Щорічні планові і позапланові перевірки

Перевірка дотримання законодавства в сфері захисту рослин - Головне управління Держпромспожив служби в Івано-Франківській області

  Акт перевірки від 12.11-14.11.2018р.
2.4 Щорічні планові і позапланові перевірки Пенсійний фонд України в Івно-Франківської області. Підтвердження достовірності подання індивідуальних відомостей   Акти перевірки від 11.10-24.10.2018р. 20.11-20.11.2018р.

3.Види моніторингу, що виконуються іншими організаціями

3.1

Моніторинг стану лісів (безперервне лісовпорядкування)

Львівська державна лісовпорядна експедиція

Матеріали безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ДП «Вигодський лісгосп» за 2018рік (готуються)

3.2

Моніторинг санітарного стану лісів

ДСЛП «Івано-Франківськлісо-захист»

Акти рекогностувального обстеження: від 21.09.2018 року, 10.08.2018 року, 05.03.2018 року, 06.06.2018 року, 02.01.2018 року, 20.07.18 року, 05.06.18 року, 01.11.18 року.

Результати моніторингу стану ОЦЗЛ, проведеного у 2018 році 

Місце розташування ОЦЗЛ (лісництво, квартал, виділ)

Характеристика ОЦЗЛ

Результат моніторингу стану ОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками

Малотурянське лісництво

34

Малотурянське, кв.11 вид.5

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Рекреаційні місця, дендропарк

Проходить захаращення об’єкта, всихання окремих дерев. Поява значної кількості підросту в основному малоцінних порід. У 2018 році проводиться догляд за дендропарком

Мізунське лісництво

1

Мізунське, кв 13 вид. 18

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Урочище «Ширковець» 10Сз+Влс+Бп

Стан насадження нормальний

6

Мізунське, кв 19 вид. 6

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Пісок», 8Бк2Яц+Яв

Стан насадження не змінився

22

Мізунське, 19(19), 24(33), 18(30), 20(42), 16(82), 25(52)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка

Стан задовільний

39

Мізунське, 31(всі)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 4Ял4Бк1Яц1Яв

Санітарний стан насадження на частині території незадовільний. На верхній межі лісу всихання смереки біля 25-40 %, утворився самосів і підріст ялиці в достатній кількості - біля 10 – 12, місцями 15 -20 тис. шт./га. Заходи не проводяться у зв’язку із важко доступністю лісового масиву

Бистрівське лісництво

12

Бистрівське, 21(2)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Заповідне урочище «Грегіт». 6Бк3Ял1Яв

Санітарний стан насадження незадовільний. В лісовому масиві проходить ослаблення і всихання смереки біля 60-70 %. Заходи не проводяться у зв’язку із режимом заповідності.

13

Бистрівське, 35(всі), 36(всі)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «П’янула». 5Ял3Бк1Яц1Яв

Стан об’єкта не змінився, проходить всихання смереки на ділянках похідних смерічників

21

Бистрівське, 42(26),41(46), 22(56),26(33), 15(31), 19(67), 20(35), 27(53), 29(35), 31(30), 33(19), 34(35), 35(44), 36(23)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка

Стан задовільний

33

Бистрівське, 22(2,7)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Рекреаційні місця

Стан задовільний, місцями незначне засмічення

41

Бистрівське, 2(9)

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Об’єкт історичного минулого (бункер Роберта, цвинтар)

Стан бункера погіршується, необхідно провести ремонт. Побудована автомобільна дорога. Необхідно влаштувати стоянку автомобілів, від якої прокласти до бункера стежки.

Шевченківське лісництво

23

Шевченківське, 5(24), 7(55), 8(55), 9(51), 18(73), 21(25), 22(99), 23(74), 25(98), 26(60), 27(67)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Свіча

Стан задовільний, виявлено незначне засмічення прибережної полоси в рекреаційних зонах

40

Шевченківське, 13(1-27)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 7Ял1Бк1Яц1Бб

Санітарний стан насаджень на значній площі незадовільний. На верхній межі лісу продовжується всихання смереки біля 25-40 %, утворився підріст смереки, ялиці в кількості біля 8 - 12 тис. шт./га. Заходи не проводяться у зв’язку із важко доступністю і віддаленістю лісового масиву

Собольське лісництво

7

Собольське, 11 (10-11)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Магура». 10Ял

Проходить всихання окремих дерев смереки

8

Собольське, 11 (20)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Магура» 7Ял2Бк1Яц+Яв

Проходить всихання окремих дерев смереки

9

Собольське, 16 (2)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Соболь» 8Бк2Ял+Яв+Яц

Санітарний стан погіршується, утворився відпад бука і смереки у кількості 50-80 м3/га

10

Собольське, 29 (10-14,24) 30 (19-24,27), 32(13,14,19,20,23)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Розколи» 8Ял1Бк1Яц

Санітарний стан насадження погіршується. На верхній межі лісу всихання смереки біля 15-25 %, утворився підріст смереки в кількості біля 6 - 8 тис. шт./га. Заходи не проводяться у зв’язку із режимом заповідності

24

Собольське, 3(44), 4(43), 8(36), 9(44), 12(43), 15(52), 17(52), 23(31), 24(52), 27(32

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка

Стан задовільний, місцями незначне захаращення

38

Собольське, 32(1-12,15-18,21,22,24-27)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 8Ял1Бк1Яц

Санітарний стан погіршується, проходить незначне всихання смереки, утворюється захаращеність

Солотвинське лісництво

19

Солотвинське, 31(всі),32(всі), 11(всі), 9(всі)

ОЦЗЛ 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях. Місця концентрації ратичних

Виявлено скупчення окремих видів мисливської фауни. Проходить незначне всихання смереки і бука

25

Солотвинське, 1(54), 2(43), 3(51), 5(33), 6(44), 8(57), 10(51), 12(40), 16(44), 17(49), 21(55), 22(60), 23(44), 27(43), 31(35), 32(53), 33(37)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка

Стан задовільний

42

Солотвинське, 3(44)

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Капличка

Стан задовільний, регулярно проводиться догляд за територією.

Людвиківське лісництво

14

Людвиківське л-во, 1(1-17,63-66) 2(1-12,14-17),5(1-26, 28-31), 3(1-9)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідні урочища «Верхній і Нижній Старецький». 4Бк4Ял1Яц1Яв

Санітарний стан насадження стабільно погіршується. В кварталах 1;5 на верхній межі лісу всихання смереки більше 70 %, утворився підріст смереки в кількості біля 5-8 тис. шт./га. Заходи не проводяться у зв’язку із режимом заповідності

18

Людвиківське л-во, 31 (24)

ОЦЗЛ 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях. Високогірні ліси із сосною гірською. 10Сг

Стан насадження не змінився

26

Людвиківське л-во, 14(64), 4(52), 7(79,80),1(74),17(37), 18(58), 19(65), 20(44), 21(56), 24(40), 25(34), 26(33), 27(69)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Свіча

Стан задовільний

Слобідське лісництво

27

Слобідське, 4(23), 5(49), 6(30), 10(59), 11(20), 13(42), 14(72), 15(66), 16(31), 21(68), 27(88), 28(27), 33(56), 34(27)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка.

Стан задовільний, місцями незначне захаращення

36

Слобідське, 22(всі),30(всі)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 8Ял1Бк1Яц

Санітарний стан лісу у верхній межі в кв 30 суттєво погіршується Утворився сухостій ялини 50-60% на площі 4 га, 30-40% на площі 15 га у кв 30. У кв 22 проходить мозаїчне всихання ялини на площі більше 40 га

Вишківське лісництво

28

Вишківське, 3(36), 4(81), 9(59), 15(90), 22(77), 23(48), 28(50)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Мізунка.

Стан задовільний, виявлено незначне захаращення

31

Вишківське, 17(35- 56,59, 60); 21 (1-28, 33-35, 38-41, 63,64)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Верхів’я ріки Мізунка. 6Ял2Яц1Бк1Яв

Санітарний стан погіршується. Проходить всихання ялини на всій площі

37

Вишківське, 20(всі), 24(всі), 27(всі), 28(всі)

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 8Ял1Бк1Яц

Санітарний стан погіршується. Проходить всихання ялини, захаращення

44

Вишківське, 14(25)

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Австрійський цвинтар періоду І світової війни

Стан задовільний, проведено благоустрій на цвинтарі.

Свічівське лісництво

2

Свічівське л-во, 20 (28), 22 ( 1-7)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Урочище «Лисак»

Змін немає. Ділянка знаходиться у задовільному стані

3

Свічівське л-во, 23 (1-8), 25 (1-29),27(1-11),31,36

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Заповідне урочище «Укерна» 9Ял1Сг+Скд

Стан насадження погіршується. В кв 23 всихання смереки біля 30-40 %, в кв 25,27 – 15-30 %, утворився підріст смереки біля 12 -14 тис. шт./га

29

Свічівське л-во, 2(54), 3(81), 11(57), 12(64), 18(109),1(63), 21(73), 28(63), 32(52)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Свіча

Стан задовільний, місцями незначне захаращення

Бескидське лісництво

20

Бескидське л-во, 34(18-33) 35(1-3)

ОЦЗЛ 3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи. Високогірні ялинові ліси. 8Ял2Сг

Стан насадження погіршується, проходить куртинне всихання смереки.

30

Бескидське л-во, 3(64), 3(61), 4(57), 4(50), 5(40), 12(27), 32(18), 33(77)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Ріка Свіча

Стан задовільний, місцями незначне захаращення

32

Бескидське л-во, 26(1-8, 10,11, 13-15, 18-22, 25,26, 36-45, 47,58, 60); 27 (1-2, 4-6,12-16 27,28, 26); 28 (1-7,9, 11,14- 18,20, 22,27, 35-37); 29(1-5, 9-16,18 -20,44- 46); 30 (1-7,16 -24,51, 52,53)

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів. Верхів’я ріки Свіча. 8Ял1Бк1Яц

Стан насадження задовільний, утворилася незначна кількість сухостою і сніголому

35

Бескидське л-во, 1(7-15, 20-25), 7(9-28), 25, 27, 18

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Місця збору ягід і грибів. 7Ял1Бк2Яц

Стан насадження задовільний. Виявлено часткове всихання в кв 7, 18, 27.

43

Бескидське л-во, 32(11)

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Капличка

Стан об’єкта погіршився, потребує ремонту

Ільм’янське лісництво

4

Ільм’янське, 39 ( 23-31)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Пам’ятка природи «Правич І». 9Ял1Скд+1Сг+Бб

Проходить всихання смереки куртинами площею до 0,5 га, стан кедрової сосни задовільний, відмічено плодоношення і поява підросту сосни кедрової поодинокими екземплярами. Заходи не проводяться у зв’язку із режимом заповідності

5

Ільм’янське, 41 ( 25-28)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Пам’ятка природи «Правич ІІ». 8Ял1Скд1Бб

Санітарний стан насадження задовільний. стан кедрової сосни задовільний, відмічено поява підросту сосни кедрової поодинокими екземплярами.

11

Ільм’янське, 23 ( 1-10,18,19), 10 (26,27,41,43-50), 11 (20-30), 15 (12-16), 12 ( 21,22,26), 8(14,20,22,23), 9 (16-39), 22 (1-15)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Природо-заповідні території Лісовий заказник Урочище «Ільма». 6Бк2Ял1Яц1Яв

Санітарний стан насадження погіршився. В насадженні відмічено всихання похідних смерічників в кв 15 і рорзладнання букових пралісів в кв 11.. Заходи не проводяться у зв’язку із важко доступністю лісових масивів.

15

Ільм’янське, 32 (34)

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях. Види, що перебувають під загрозою знищення, вимирають та ендемічні види. Місце зростання тиса ягідного. 9Ял1Бк+Тся+Яц

Стан насадження задовільний. Стан самосіву тиса ягідного задовільний

16

Ільм’янське, 37( 1-5,9,10,19)

ОЦЗЛ 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях. Високогірні ялинові ліси з сосною кедровою і сосною гірською. 9Ял1Скд +Бб+Сг

Санітарний стан насадження погіршується, проходить куртинне вс ихання смереки. Відмічено плодоношення сосни кедрової і сосни гірської, поява підросту вказаних порід

17

Ільм’янське, 27( 2-6) 29(1) 30(1-7,12)

ОЦЗЛ 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях. Високогірні ялинові ліси із сосною гірською. 8Ял1Бб1Сг

Санітарний стан насадження погіршується. В насадженні відмічено всихання смереки більше 25 %. Заходи не проводяться у зв’язку із важко доступністю лісових масивів.

1. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України). High Conservation Value Forests Toolkit. A practical Guide for Ukraine. Друга редакція, 20 червня 2008. – 147 с. Доступно: www.hcvf.org.ua/OCZL.pdf

2. Принципи та критерії ЛНР, документ 1.2., переглянуто у лютому 2000 року. Доступний на сайті www.fsc.org
3. Олійник Р.Р., Попков М.Ю., Брежнєв В.М., Олійник В.С., Калуцький І.Ф., Чернявський М.В., Гвоздик П.О. Нова еколого-економічна стратегія лісокористування для Українських Карпат. // Науковий вісник. Вип. 14.- Львів: УкрДЛТУ. - 2004.- С.47-51.
4. Парпан В.І. Здобутки УкрНДІгірліс. //Проблеми запровадження сталого лісового господарства.- Івано-Франківськ: 2005.- с. 5-12.
5. Парпан В.І., Чернявський М.В., Ільчук В.М. Екологічні основи використання лісів України за їх цільовим призначенням. // Екологія та ноосферологія, №5, т.3, 1996. - с. 24-34.
6 Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Ратифіковано Законом України № 1672-ІУ від 07.04.2004 р.
7. Рекомендації зі сталого лісокористування в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку)// затверджені Науково-технічною радою Держкомлісгоспу України 14 грудня 2004 р. (протокол №3).
8. Чернявський Микола. Екологічні засади організації та ведення лісового господарства в Україні. //Праці наукового товариства імені Шевченка. Том II. Розділ V. Екотехнології. Львів, 1998. – с. 561-576.
9. Чернявський М.В., Швіттер Р., Коржов В.Л., Угрин А.І., Ковалишин Р.В., Зварич В.І. Настанови з наближеного до природи лісівництва в Рахівському ДЛГ. Рукопис. - Ужгород, 2004. – 22 с.

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX