Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану ДП ’’Вигодське лісове господарство’’ за  2017 рік

 1. Загальні відомості 

ДП «Вигодське лісове господарство» засноване на державній власності, входить до складу Івано-Фпранківського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Місце знаходження та адреса: 77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 40.

Ведення лісового господарства у лісгоспі здійснюється за рахунок мобілізації власних коштів.

Основними напрямками  діяльності підприємства є ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів, охорона та захист  лісонасаджень від незаконних порубів, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників з метою збереження  біорізноманіття, охорона,  відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду,  розвиток лісової інфраструктури (будівництво і ремонт лісових доріг, мостів), покращення умов праці та збільшення заробітної плати працівників,  збільшення надходжень до  бюджету всіх рівнів. 

2. Формування дохідної частини фінансового плану 

         Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства, затвердженого ”Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки”, ”Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них”, у відповідності до ”Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управіння Державного агентства лісових ресурсів України”

         У 2017 році підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 100000 тис.грн., фактично чистий дохід склав 141318 тис. грн., виконання фінансового плану по чистому доходу склало 141,3%. План чистого доходу перевиконано за рахунок збільшення реалізації лісопродукції на 11,0%  та середньо-реалізаційної ціни на 25,1% проти плану на 2017 р. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшення обсягу чистого доходу склало 16764 тис. грн.

Обсяг інших доходів у звітному періоді – надходження від іншої операційної діяльності в сумі 1080 тис. грн. та інші доходи в сумі 1231 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану 

Собівартість реалізованої продукції сформовано у межах граничних обсягів витрат, що встановлені п. 13 постанови КМУ від 29.11.2006 р. №1673  ”Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посиленої боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових результатів”, а також діючих цін на товари, роботи, послуги. У відповідності до отриманого чистого доходу в сумі 141318 тис. грн. собівартість реалізованої продукції за 2017 рік склала 117524 тис. грн. що складає 83,2%.

Фонд оплати праці у поточному році склав 44963 тис. грн. (149,5% від передбачених планом 30070 тис. грн.), зростання відбулось через збільшення виплат заробітної плати за виконаний обсяг робіт у звітному кварталі. У порівнянні з минулим роком фактичний фонд оплати праці зріс на 26,2%  (35635 тис. грн. у 2016 році).

Витрати на основну і додаткову заробітну плату, здійснювались виходячи із мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду в січні – квітні 1760,00 грн., травні –  листопаді 1852,40 грн. та грудні 1938,20 грн. на місяць з дотриманням міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів, що визначені Галузевою угодою, з урахуванням виконаного позапланового обсягу робіт. Відповідно до вимог законодавства, Галузевої угоди та колективного договору встановлено обов’язкові доплати за шкідливі умови праці, за складність і напруженість у роботі, класність водіям, нічний характер робіт, преміювання та матеріальна допомога на оздоровлення у зв’язку з щорічною відпусткою. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2017 рік  – 9414,4 грн. (131,5% від передбачених планом 7159,5 грн.), за аналогічний період минулого року – 7673,3 грн. 122,7%).

У звітному періоді планова кількість працюючих – 350 штатних одиниць. По категоріях працюючих чисельність складає: керівники, професіонали, фахівці – 159 осіб, та робітники – 191 особа. Фактично середньооблікова чисельність у зв’язку із збільшенням обсягу робіт склала 398 осіб в тому числі: керівники, професіонали, фахівці – 172 особи, та робітники – 226 осіб.

Інші операційні витрати  у звітному періоді склали 4343 тис. грн. за рахунок іншої операційної діяльності.

Адміністративні витрати в 2017 році збільшились на 5237 тис. грн. (фактично 12657 тис. грн. при плані 7420 тис. грн.) за рахунок збільшенням витрат на оплату праці і утримання службових автомобілів та відрахувань на соціальні заходи і амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення.

Витрати на збут за 2017 рік при плані 3360 тис. грн. фактично склали 724 тис. грн. (-2636 тис. грн.) у зв’язку із змешенням витрат на послуги залізної дороги за поставку продукції та митно-брокерських послуг.

 4. Очікувані фінансові результати

Фінансовий результат до оподаткування у 2017 році отримано в сумі 8381 тис. грн. при плані 6780 тис. грн. виконання плану – 123,6%.

Чистий фінансовий результат у 2017 році отримано в сумі 6279 тис. грн. при плані 5560 тис. грн. Збільшення фінансового та чистого фінансового результату досягнуто в основному із-за збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів.

Валовий прибуток одержано в сумі 23794 тис. грн.., до чистого доходу складає 16,8%, виконання фінансового плану – 135,5%.

 5. фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету за 2017 склала 33023 тис. грн., передбачено фінансовим планом 18841 тис. грн., виконання – 175,3%, до місцевого бюджету – 13722 тис. грн., передбачено фінансовим планом 8434 тис. грн., виконання – 162,7%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  за звітний період сплачено  в сумі 9277 тис. грн. (140,2% від передбачених планом 6615 тис. грн.

 6. Обгрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів на її утримання. 

         Згідно Колективного договору підприємства передбачені соціальні виплати: одноразові заохочення до ювілейних і пам’ятних дат, матеріальна допомога, які передбачено проводити за рахунок фонду матеріального заохочення.

 7. Інвестиційна діяльність підприємства 

Капітальні інвестиції за  2017 рік склали 10148 тис. грн. при плані 6950 тис. грн.

         Знос основних засобів на кінець звітного періоду склав 36.1%.

Основні техніко-економічні показники по ДП "Вигодський лісгосп"
№п/п ПОКАЗНИКИ

Од.

виміру

Факт

2016року

Факт

2017року

відхилення 2017 р. до 2016 р.+,- % росту 2017 р. до 2016 р.
1 Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 124554 141318 16764 113,5
  в т.ч.: експорт т.грн. 458 1196 738 261,1
  - питома вага експорту (грошова) % 0,4 0,8 0,5 230,2
2 Реалізовано лісоматеріалів круглих т.м3 200,3 177,6 -22,7 88,7
  в т.ч.: експорт лісоматеріалів круглих т.м3 0,40 0,2 -0,2 50,0
  - питома вага експорту (кбм.)   0,2 0,1 -0,1 56,4
  Реалізація на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні - 59,9 т.га грн. 2078,3 2358,1 279,7 113,5
  Загальна площа земель, які перебувають у постійному користуванні грн. 7,6 59,93 52,3 784,2
3 Прибуток до оподаткування т.грн. 4157 8381 4224 201,6
4 Чистий прибуток т.грн. 3147 6279 3132 199,5
5 Рентабельність реалізації % 3,5 6,3 2,9 182,6
6 Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 96,7 94,1 -2,6 97,3
7 Продуктивність праці грн. 321845 357767 35922,1 111,2
8 Прибуток від реаліз. продукції на 1 прац. грн. 10742 21218 10476 197,5
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9 Середньоспискова чисельність штатних працівників чол. 387 395 8 102,1
10 Середньомісячна зарплата штатних працівників грн. 7441,0 8952,0 1511,0 120,3
11 Витрати на ведення л/г, всього т.грн. 71482 66591 -4892 93,2
  Питома вага власних коштів % 100,0 100,0 0,0 100,0
12 Фінансування на 1 га загальної площі земель грн. 1193,4 1111,7 -81,7 93,2
13 Посадка лісу та прир. поновлен., всього га 435,0 436,0 1,0 100,2
  в т. ч. - посадка лісу га 171,0 117,0 -54,0 68,4
           - сприяння природньому поновленню га 264,0 319,0 55,0 120,8
14 Дебіторська заборгованість т.грн. 2671 2043 -628 76,5
15 Кредиторська заборгованість, всього т.грн. 14081 23114 9033 164,2
  в т.ч. - за товари, роботи, послуги, одерж.аванси т.грн. 6946 11572 4626 166,6
  - до бюджету т.грн. 4987 8806 3819 176,6
  - до соціальних фондів т.грн. 361 525 164
  - по зарплаті т.грн. 1558 2075 517 133,2
  - Інші зобов'язання т.грн. 229 136 -93 59,4
16 Єдиний соціальний внесок т.грн. 8194 9277 1083,0 113,2
  Сплачено ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп. 6,58 6,56 0,0 99,8
  Сплачено ЄСВ на 1 м3 загот. деревини грн. 40,87 50,50 9,6 123,6
17 Сплач. податків до бюджету, всього т.грн. 38559 46745 8186 121,2
  в т .ч. - до місцевого бюджету т.грн. 13043 13722 679,0 105,2
  Сплач. податків на 1 грн. реалізованої продукції коп. 30,96 33,08 2,1 106,8
  Сплач. податків на 1 м3 заготовленої деревини грн. 192,31 254,46 62,2 132,3
  Лісозаготівля          
18 Обсяг заготівлі деревини, всього т.м3 200,5 183,7 -16,8 91,6
  в т.ч. - ГК т.м3 66,3 79,4 13,1 119,8
  - РПзВЛГ т.м3 134,2 104,3 -29,9 77,7
  Питома вага ГК % 33,3 43,2 10,2 130,7
19 Залишки лісопродукції т.м3 2,5 6,7 4,2 268,0
  - в % до заготівлі % 1,2 3,6 2,4 300,0
20 Собівартість 1 м3 заготовл. деревини грн. 596,68 708,68 112,0 118,8
21 Середньореалізаційна ціна 1 м3 заг.д-ни грн. 619,05 777,33 158,3 125,6
22 Прибуток на 1 м3 загот. деревини грн. 22,37 68,65 46,3 306,9
23 Рентабельність 1 м3 загот. деревини % 3,8 9,7 5,9 258,4
24 Обсяг заготівлі д-ни методом підряду т.м3 137,8 120,3 -17,5 87,3
  % заготівлі методом підряду т.м3 68,7 65,5 -3,2 95,3

Фінансова звітність та статут підприємства

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX