Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану  ДП ’’Вигодське лісове господарство’’ за  2018 рік

 1. Загальні відомості 

ДП «Вигодське лісове господарство» засноване на державній власності, входить до складу Івано-Фпранківського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Місце знаходження та адреса: 77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 40.

Ведення лісового господарства у лісгоспі здійснюється за рахунок мобілізації власних коштів.

Основними напрямками  діяльності підприємства є ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів, охорона та захист  лісонасаджень від незаконних порубів, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників з метою збереження  біорізноманіття, охорона,  відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду,  розвиток лісової інфраструктури (будівництво і ремонт лісових доріг, мостів), покращення умов праці та збільшення заробітної плати працівників,  збільшення надходжень до  бюджету всіх рівнів.

 2. Формування дохідної частини фінансового плану

          Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства, затвердженого ”Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки”, ”Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них”, у відповідності до ”Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управіння Державного агентства лісових ресурсів України”

         У 2018 році підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 126000 тис.грн., фактично чистий дохід склав 186412 тис. грн., виконання фінансового плану по чистому доходу склало 147,9%. План чистого доходу перевиконано за рахунок збільшення реалізації лісопродукції на 13,4%  та середньо-реалізаційної ціни на 21,4% проти плану на 2018 р. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшення обсягу чистого доходу склало 45094 тис. грн.

Обсяг інших доходів у звітному періоді – надходження від іншої операційної діяльності в сумі 1520 тис. грн. та інші доходи в сумі 1340 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану

  Собівартість реалізованої продукції сформовано у межах граничних обсягів витрат, що встановлені п. 13 постанови КМУ від 29.11.2006 р. №1673  ”Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посиленої боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових результатів”, а також діючих цін на товари, роботи, послуги. У відповідності до отриманого чистого доходу в сумі 186412 тис. грн. собівартість реалізованої продукції за 2018 рік склала 155990 тис. грн. що складає 83,7%.

Фонд оплати праці у поточному році склав 57962 тис. грн. (150,7% від передбачених планом 38460 тис. грн.), зростання відбулось через збільшення виплат заробітної плати за виконаний обсяг робіт та у зв’язку із зміною мінімальної тарифної ставки  робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах з 110% до 125% прожиткового мінімуму з 01 травня 2018 р. У порівнянні з минулим роком фактичний фонд оплати праці зріс на 28,9%  (44963 тис. грн. у 2017 році).

Витрати на основну і додаткову заробітну плату здійснювались виходячи із мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду 1938,20 грн. у січні – квітні; 2202,50 у травні – червні; 2301,25 грн. у жовтні - листопаді та 2401,25 грн. у грудні 2018 року з дотриманням міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів, що визначені Галузевою угодою та колективним договором, з урахуванням виконаного позапланового обсягу робіт. Відповідно до вимог законодавства, Галузевої угоди та колективного договору встановлено обов’язкові доплати за шкідливі умови праці, за складність і напруженість у роботі, класність водіям, нічний характер робіт, преміювання та матеріальна допомога на оздоровлення у зв’язку з щорічною відпусткою. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2018 рік  – 11473,1 грн. (139,6% від передбачених планом 8217,9 грн.), за аналогічний період минулого року – 9414,4 грн., ріст – 121,9%).

У звітному періоді планова кількість працюючих – 390 штатних одиниць. По категоріях працюючих чисельність складає: керівники, професіонали, фахівці – 169 осіб, та робітники – 221 особа. Фактично середньооблікова чисельність у зв’язку із збільшенням обсягу робіт склала 421 особу в тому числі: керівники, професіонали, фахівці – 174 осіб, та робітники – 247 осіб.

Інші операційні витрати  у звітному періоді склали 5773 тис. грн. за рахунок іншої операційної діяльності.

Адміністративні витрати в 2018 році збільшились на 4892 тис. грн. (фактично 15292 тис. грн. при плані 10400 тис. грн.) за рахунок збільшенням витрат на оплату праці і утримання службових автомобілів та відрахувань на соціальні заходи і амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення.

Витрати на збут за 2018 рік при плані 640 тис. грн. фактично склали 860 тис. грн. (+220 тис. грн.) у зв’язку із збільшенням обсягу реалізації продукції.

 4. Очікувані фінансові результати

  Фінансовий результат до оподаткування у 2018 році отримано в сумі 11235 тис. грн. при плані 6800 тис. грн. виконання плану – 165,2%.

Чистий фінансовий результат у 2018 році отримано в сумі 8814 тис. грн. при плані 5576 тис. грн. Збільшення фінансового та чистого фінансового результату досягнуто в основному із-за збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів.

Валовий прибуток одержано в сумі 30422 тис. грн.., до чистого доходу складає 16,3%, виконання фінансового плану – 170,4%.

 5. Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету за 2018 рік склала 40485 тис. грн., передбачено фінансовим планом 29383 тис. грн., виконання – 137,8%, до місцевого бюджету – 17541 тис. грн., передбачено фінансовим планом 13643 тис. грн., виконання – 139,9%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  за звітний період сплачено  в сумі 11835 тис. грн. (139,9% від передбачених планом 8461 тис. грн.

 6. Обгрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів на її утримання.

          Згідно Колективного договору підприємства передбачені соціальні виплати: одноразові заохочення до ювілейних і пам’ятних дат, матеріальна допомога, які передбачено проводити за рахунок господарської діяльності підприємства.

 7. Інвестиційна діяльність підприємства

  Капітальні інвестиції за  2018 рік склали 15197 тис. грн. при плані 8000 тис. грн.

         Знос основних засобів на кінець звітного періоду склав 41,0%.

Основні техніко-економічні показники по ДП "Вигодський лісгосп" 

№ п/п  Показники Один. виміру Факт  До факту минулого року: 
2017року 2018року +,- % росту
1 Обсяг реалізації продукції без ПДВ т.грн. 141318 186412 45094 131,9
  в т.ч.: експорт т.грн. 1196 9837 8641 822,5
  - питома вага експорту (грошова) % 0,8 5,3 4,4 623,5
2 Реалізовано лісоматеріалів круглих т.м3 177,6 181,4 3,8 102,1
  в т.ч.: експорт лісоматеріалів круглих т.м3  - питома вага експорту (кбм.)    Реалізація на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні - 59,9 т.га грн. 2358,1 3110,5 752,4 131,9
  Загальна площа земель, які перебувають у постійному користуванні грн. 59,93 59,93 0,0 100,0
3 Прибуток до оподаткування т.грн. 8381 11235 2854 134,1
4 Чистий прибуток т.грн. 6279 8814 2535 140,4
5 Рентабельність реалізації % 6,3 6,4 0,1 101,7
6 Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 94,1 94,0 -0,1 99,9
7 Продуктивність праці грн. 357767 445962 88194,6 124,7
8 Прибуток від реалізації продукції на 1 працюючого грн. 21218 26878 5660 126,7
  Фінансовий стан на кінець періоду          
9 Середньоспискова чисельність штатних працівників чол. 395 418 23 105,8
10 Середньомісячна зарплата штатних працівників грн. 8952,0 10760,0 1808,0 120,2
11 Витрати на ведення л/г, всього т.грн. 66591 94913 28323 142,5

Питома вага власних коштів % 100,0 100,0 0,0 100,0
12 Фінансування на 1 га загальної площі земель грн. 1111,7 1584,5 472,8 142,5
13 Посадка лісу та прир. поновлен., всього га 436,0 378,0 -58,0 86,7
  в т. ч. - посадка лісу га 117,0 113,0 -4,0 96,6
  -сприяння природньому поновленню га 319,0 265,0 -54,0 83,1
14 Єдиний соціальний внесок т.грн. 9277 11835 2558,0 127,6
  Сплач.ЄСВ на 1 грн. реал. продукції коп. 6,56 6,35 -0,22 96,7
  Сплач. ЄСВ на 1 м3 загот. деревини грн. 50,50 62,39 11,9 123,5
17 Сплач. податків до бюджету, всього т.грн. 46745 58026 11281 124,1
  в т .ч. - до місцевого бюджету т.грн. 13722 17541 3819,0 127,8
  Сплач. податків на 1 грн. реал. продукції коп. 33,08 31,13 -1,95 94,1
  Сплач. податків на 1 м3 загот. деревини грн. 254,46 305,88 51,4 120,2
  Лісозаготівля          
18 Обсяг заготівлі деревини, всього т.м3 183,7 189,7 6,0 103,3
  в т.ч. - ГК т.м3 79,4 64,6 -14,8 81,4
  - РПзВЛГ т.м3 104,3 125,1 20,8 119,9
  Питома вага ГК % 43,2 34,1 -9,2 78,8
19 Залишки лісопродукції т.м3 6,7 7,2 0,5 107,5
  - в % до заготівлі % 3,6 3,8 0,2 105,6
23 Собівартість 1 м3 заготовл. деревини грн. 708,68 854,16 145,5 120,5
24 Середньореалізаційна ціна 1 м3 заг.д-ни грн. 777,33 939,08 161,8 120,8
25 Прибуток на 1 м3 загот. деревини грн. 68,65 84,92 16,3 123,7
23 Рентабельність 1 м3 загот. деревини % 9,7 9,9 0,3 102,6
24 Обсяг заготівлі деревини методом підряду т.м3 120,3 136,8 16,5 113,7
  % заготівлі методом підряду % 65,5 72,1 6,6 110,1

Фінансова звітність та статут підприємства

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX